Bezpečnost a ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - (dále jen „GDPR”) a dále s ostatními relevantními právními předpisy.
 2. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude pro:
  1. účely splnění smlouvy,
  2. účely plnění právních povinností (zejména účetních a daňových), a
  3. pro účely oprávněných zájmů prodávajícího spočívajících v posouzení oprávněnosti kupujícím vznesených nároků a v obraně proti neoprávněně vzneseným nárokům kupujícího, zpracovávat osobní údaje kupujícího, a to zejména:

 

 • jméno, příjmení,
 • adresa bydliště,
 • adresa pro doručení zboží, není-li shodná s adresou bydliště,
 • adresa elektronické pošty,
 • telefonní číslo,
 • číslo bankovního účtu, bude-li cena hrazena bezhotovostním převodem,
 • DIČ u podnikajících fyzických osob,
 • IP adresa,
 • identifikační údaje právnické osoby, kterou fyzická osoba uzavírající smlouvu zastupuje.

 

 1. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle odstavce 2 tohoto článku obchodních podmínek je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR.
 2. Pro účely zřízení a následného umožnění užívání uživatelského účtu bude prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat osobní údaje osoby zřizující uživatelský účet v rozsahu:
 • adresa elektronické pošty,
 • heslo,
 • jméno a příjmení,
 • doručovací adresa,
 • telefonní číslo,
 • jiné údaje, které zákazník při registraci dobrovolně poskytne.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto odstavce obchodních podmínek lze kdykoli odvolat např. zasláním e-mailu prodávajícímu. Odvolání souhlasu povede k automatickému zrušení uživatelského účtu.

 1. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle odstavce 4 tohoto článku obchodních podmínek je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 2. Pro účely zasílání obchodních sdělení (newsletterů) prodávajícího ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující informace o novinkách, produktech a službách, které prodávající nabízí, bude prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat osobní údaje v rozsahu emailové adresy dotčené osoby. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v jednotlivých obchodních sděleních. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle tohoto odstavce obchodních podmínek je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 3. Pro účely umožnění zapojení se do diskuse či sdělení svého názoru k jednotlivým prodávaným produktům, které prodávající nabízí v rámci internetového obchodu, bude prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat osobní údaje, a to jméno a příjmení dotčené osoby a další údaje, které dotčená osoba dobrovolně v rámci diskuse poskytne. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat např. zasláním e-mailu prodávajícímu. Odvolání souhlasu povede k automatickému zrušení možnosti zapojovat se do diskuse a k odstranění všech příspěvků dotčené osoby. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle tohoto odstavce obchodních podmínek je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 4. Pro účely oprávněných zájmů prodávajícího spočívajících v zajištění řádného fungování internetového obchodu, zejména z hlediska správného zobrazování jeho obsahu, bude prodávající zpracovávat osobní údaje v podobě tzv. souborů cookie. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle tohoto odstavce obchodních podmínek je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 5. Pro účely mimosmluvní komunikace mezi prodávajícím a fyzickou osobu (např. se někdo bude dotazovat na produkty) bude prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat osobní údaje, a to jméno a příjmení dotčené osoby a další údaje, které dotčená osoba dobrovolně v rámci komunikace poskytne. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat např. zasláním e-mailu prodávajícímu. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle tohoto odstavce obchodních podmínek je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 6. Kupující nebo dotčená fyzická osoba bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené v internetovém obchodě, při žádosti o zasílání obchodních sdělení, při zapojení se do diskuse, při jiné komunikaci s prodávajícím) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 7. Prodávající může třetí osobu, jakožto zpracovatele (např. účetní a daňoví poradci), pověřit zpracováním osobních údajů kupujícího. Kromě osob dopravujících zboží a zpracovatelů nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu dotčené osoby předávány třetím osobám. Výjimku tvoří osobní údaje uvedené příslušnou osobou v rámci diskuse, neboť obsah diskuse je veřejně přístupný a tyto údaje tak budou v rámci internetového obchodu přístupny komukoli.
 8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Osobní údaje uvedené v odst. 2 a 8 tohoto článku budou zpracovávány alespoň po dobu 10 let (přesná doba závisí na aktuálních právních předpisech, které např. ukládají povinnost archivovat vydané faktury po stanovenou dobu) ode dne dodání zboží kupujícímu nebo od navštívení internetového obchodu. Osobní údaje dle odst. 4, 6, 7 a 9 tohoto článku budou zpracovávány do doby, než bude dotčenou osobou odvolán její souhlas se zpracováním těchto údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo manuálně v tištěné podobě.
 9. Za účelem splnění informační povinnosti dle GDPR prodávající shrnuje a doplňuje následující informace:
 1. správcem osobních údajů je prodávající, tj. společnost Propharma Natura, s.r.o., se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ: 03726037, tel.: +420 774 295 896, e-mail: gdpr@medymanuka.cz;
 2. pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven;
 3. rozsah zpracovávaných osobních údajů, účely a právní základ pro zpracování jsou uvedeny v odst. 2-9 tohoto článku obchodních podmínek;
 4. oprávněné zájmy správce jsou uvedeny v odst. 2 a 8 tohoto článku obchodních podmínek;
 5. mezi případné příjemce osobních údajů patří dopravci zboží a zpracovatelé, tj. případní daňoví, účetní a právní poradci, poskytovatel hostingu pro webovou stránku, poskytovatelé služeb spojených s provozem webového rozhraní internetového obchodu, reklamní společnosti v případě souborů cookies;
 6. Prodávající nemá úmysl předávat osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím, nicméně u osobních údajů v podobě souborů cookies může docházet k předávání těchto osobních údajů na serverová úložiště v USA. Takové předání je právně dovoleno na základě rozhodnutí Evropské Komise o odpovídající ochraně osobních údajů a příslušné certifikace třetí strany dle tzv. Privacy Shield, tj. společného právního nástroje Evropské komise a USA k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů pro předání osobních údajů do USA;
 7. doba zpracování osobních údajů je uvedena v odst. 12 tohoto článku obchodních podmínek;
 8. Subjekt údajů má zejména právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, dále má právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na přenositelnost údajů a dále právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů;
 9. souhlas se zpracováním osobních údajů (viz odst. 4, 6, 7 a 9 tohoto článku obchodních podmínek) je možné kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na uděleném souhlasu před jeho odvoláním;
 10. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz);
 11. poskytnutí údajů dle odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek pro účely v něm uvedené je zákonným požadavkem, tudíž subjekt údajů má povinnost tyto údaje poskytnout, jinak by prodávající nemohl smlouvu uzavřít a plnit povinnosti z ní vyplývající;
 12. poskytnutí údajů dle odst. 4, 6, 7 a 9 tohoto článku obchodních podmínek pro účely v těchto odstavcích uvedené není pro subjekt údajů povinné; objednat zboží je možné bez založení uživatelského účtu, bez udělení souhlasu k zasílání obchodních sdělení a i bez nutnosti zapojovat se do diskuse nebo dříve jakkoli komunikovat s prodávajícím;
 13. nebude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování.
 1. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, prodávající je povinen mu tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace nebo informaci neposkytnout pouze v případě, je-li žádost subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména pokud se opakuje.
 2. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, jsou-li tyto osobní údaje zpracovávány na základě ustanovení článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR a dále v případě, jsou-li jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu.
 3. Subjekt údajů má dle GDPR a za podmínek v něm uvedených kromě výše uvedených i tato práva:
  1. právo na omezení zpracování;
  2. právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, a to včetně profilování.

 

 1. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na data právnických osob.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Prodávající informuje kupujícího - spotřebitele, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených s prodávajícím je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz). Nepodaří-li se spor vyřešit dohodou smluvních stran, může se kupující - spotřebitel na uvedený subjekt obrátit.
 2. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu není pro kupujícího - spotřebitele zpoplatněna, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího - spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
 3. Mimosoudní řešení sporu se řídí ustanovením § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. Náležitosti návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu stanoví ustanovení § 20n zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující - spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).
 4. Kupující - spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
nahoru
Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl