Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Provozovatel obchodu: Propharma Natura, spol. s r.o.

Sídlo společnosti: 
Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín
IČO: 03726037
DIČ: CZ03726037

Datová schránka:54pvk47
Zapsána: u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61096

Bankovní spojení:
Fio banka, číslo účtu: 2100733278/2010

Telefonní kontakt:  774 295 896

e-mail: info@medymanuka.cz 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaným společností Propharma Natura, s.r.o.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Propharma Natura, s.r.o, se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín  IČ: 03726037 zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 61096 u u rejstříkového soudu v Ostravě a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)

VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem.

Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

Kupující – podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím  - podnikatelem.

Kupní smlouva – veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po dokončení objednávky bude kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení této objednávky. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje okamžik potvrzení objednávky prodávajícím.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

Dodání zboží

Objednané zboží doručujeme prostřednictvím České pošty nebo PPL . Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 1 - 3 pracovních dnů. Ve výjimečných případech nebo pokud není zboží skladem může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu). Při převzetí zboží od České pošty resp. přepravní služby si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu pošty nebo přepravní služby. Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

Způsoby dodání:

 • Česká pošta
 • PPL

PLATEBNÍ PODMÍNKY

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a termín dodání. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za sjednanou cenu dle platně uzavřené smlouvy. Pokud bude cena měněna, zákazník potvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn.

Platební podmínka - základním způsobem provedení platby je platba v hotovosti při předání předmětu plnění, případně též možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. V případě, že zákazník zvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti zákazníka provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle smlouvy na účet prodávajícího. Lze se též dohodnout na zálohové platbě za zboží, a to až do výše 100 % hodnoty objednávky. Prodávající je v tomto případě oprávněn požadovat před odesláním zboží zálohovou platbu v dohodnuté výši. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH. Spotřebitel má možnost před provedením objednávky seznámit se skutečností po jakou dobu zůstává cena v platnosti a to prostřednictvím e-mailu zaslaným na adresu info@medymanuka.cz, případně telefonicky na tel. 774 295 896.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na www.medymanuka.cz (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden, případně po určenou dobu. Cena je platná v době objednání.

Způsoby plateb:

 • platba dobírkou 
 • platba bankovním převodem na účet u Fio banky. Číslo účtu je 2100733278/2010. 

Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě také již na jeho náklady znovu odesláno.

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu na infolince 774 295 896 v době 8:00 – 17:00 hodin nebo mailem info@medymanuka.cz

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. 

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE.

Odešlete prosím mailem na info@medymanuka.cz a následně přibalte ke zboží. 

Zboží doručte zpět na vlastní náklady na adresu Propharma Natura s.r.o., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit. 

Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny převodem na uvedené číslo bankovního účtu a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY DODAVATELE/PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd., nebo v případě zjevně mylné chyby v informaci podané operátorem zákaznického centra.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

REKLAMACE ZBOŽÍ

Případná reklamace musí být uplatněna u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena, a to bez odkladu, ihned po zjištění závady, písemnou formou. Prodávající je povinen potvrdit přijetí této reklamace s údaji o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje (opravu, výměnu zboží či vrácení peněz). Prodávající na základě těchto informací vystaví Reklamační list, z něhož jedno vyhotovení obdrží kupující, jedno prodávající.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů. Tato lhůta se prodlužuje o dobu, která je potřebná pro odborné posouzení vady. V případě zamítnutí reklamace je prodávající povinen vydat spotřebiteli písemné odůvodnění. V žádném případě nám nezasílejte zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Vyřízení reklamace

Reklamace musí být včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Vyřízením reklamace se rozumí oprava zboží, výměna za bezvadné zboží nebo vrácení peněz. Požadovaný způsob vyřízení reklamace musí být uveden v reklamačním listu. V případě, že zboží není možné opravit, má kupující právo na vrácení peněz nebo výměnu zboží za bezvadné. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - (dále jen „GDPR”) a dále s ostatními relevantními právními předpisy.
 2. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude pro:
  1. účely splnění smlouvy,
  2. účely plnění právních povinností (zejména účetních a daňových), a
  3. pro účely oprávněných zájmů prodávajícího spočívajících v posouzení oprávněnosti kupujícím vznesených nároků a v obraně proti neoprávněně vzneseným nárokům kupujícího, zpracovávat osobní údaje kupujícího, a to zejména:

 

 • jméno, příjmení,
 • adresa bydliště,
 • adresa pro doručení zboží, není-li shodná s adresou bydliště,
 • adresa elektronické pošty,
 • telefonní číslo,
 • číslo bankovního účtu, bude-li cena hrazena bezhotovostním převodem,
 • DIČ u podnikajících fyzických osob,
 • IP adresa,
 • identifikační údaje právnické osoby, kterou fyzická osoba uzavírající smlouvu zastupuje.

 

 1. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle odstavce 2 tohoto článku obchodních podmínek je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR.
 2. Pro účely zřízení a následného umožnění užívání uživatelského účtu bude prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat osobní údaje osoby zřizující uživatelský účet v rozsahu:
 • adresa elektronické pošty,
 • heslo,
 • jméno a příjmení,
 • doručovací adresa,
 • telefonní číslo,
 • jiné údaje, které zákazník při registraci dobrovolně poskytne.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto odstavce obchodních podmínek lze kdykoli odvolat např. zasláním e-mailu prodávajícímu. Odvolání souhlasu povede k automatickému zrušení uživatelského účtu.

 1. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle odstavce 4 tohoto článku obchodních podmínek je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 2. Pro účely zasílání obchodních sdělení (newsletterů) prodávajícího ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující informace o novinkách, produktech a službách, které prodávající nabízí, bude prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat osobní údaje v rozsahu emailové adresy dotčené osoby. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v jednotlivých obchodních sděleních. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle tohoto odstavce obchodních podmínek je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 3. Pro účely umožnění zapojení se do diskuse či sdělení svého názoru k jednotlivým prodávaným produktům, které prodávající nabízí v rámci internetového obchodu, bude prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat osobní údaje, a to jméno a příjmení dotčené osoby a další údaje, které dotčená osoba dobrovolně v rámci diskuse poskytne. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat např. zasláním e-mailu prodávajícímu. Odvolání souhlasu povede k automatickému zrušení možnosti zapojovat se do diskuse a k odstranění všech příspěvků dotčené osoby. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle tohoto odstavce obchodních podmínek je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 4. Pro účely oprávněných zájmů prodávajícího spočívajících v zajištění řádného fungování internetového obchodu, zejména z hlediska správného zobrazování jeho obsahu, bude prodávající zpracovávat osobní údaje v podobě tzv. souborů cookie. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle tohoto odstavce obchodních podmínek je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 5. Pro účely mimosmluvní komunikace mezi prodávajícím a fyzickou osobu (např. se někdo bude dotazovat na produkty) bude prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat osobní údaje, a to jméno a příjmení dotčené osoby a další údaje, které dotčená osoba dobrovolně v rámci komunikace poskytne. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat např. zasláním e-mailu prodávajícímu. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle tohoto odstavce obchodních podmínek je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 6. Kupující nebo dotčená fyzická osoba bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené v internetovém obchodě, při žádosti o zasílání obchodních sdělení, při zapojení se do diskuse, při jiné komunikaci s prodávajícím) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 7. Prodávající může třetí osobu, jakožto zpracovatele (např. účetní a daňoví poradci), pověřit zpracováním osobních údajů kupujícího. Kromě osob dopravujících zboží a zpracovatelů nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu dotčené osoby předávány třetím osobám. Výjimku tvoří osobní údaje uvedené příslušnou osobou v rámci diskuse, neboť obsah diskuse je veřejně přístupný a tyto údaje tak budou v rámci internetového obchodu přístupny komukoli.
 8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Osobní údaje uvedené v odst. 2 a 8 tohoto článku budou zpracovávány alespoň po dobu 10 let (přesná doba závisí na aktuálních právních předpisech, které např. ukládají povinnost archivovat vydané faktury po stanovenou dobu) ode dne dodání zboží kupujícímu nebo od navštívení internetového obchodu. Osobní údaje dle odst. 4, 6, 7 a 9 tohoto článku budou zpracovávány do doby, než bude dotčenou osobou odvolán její souhlas se zpracováním těchto údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo manuálně v tištěné podobě.
 9. Za účelem splnění informační povinnosti dle GDPR prodávající shrnuje a doplňuje následující informace:
 1. správcem osobních údajů je prodávající, tj. společnost Propharma Natura, s.r.o., se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ: 03726037, tel.: +420 774 295 896, e-mail: gdpr@medymanuka.cz;
 2. pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven;
 3. rozsah zpracovávaných osobních údajů, účely a právní základ pro zpracování jsou uvedeny v odst. 2-9 tohoto článku obchodních podmínek;
 4. oprávněné zájmy správce jsou uvedeny v odst. 2 a 8 tohoto článku obchodních podmínek;
 5. mezi případné příjemce osobních údajů patří dopravci zboží a zpracovatelé, tj. případní daňoví, účetní a právní poradci, poskytovatel hostingu pro webovou stránku, poskytovatelé služeb spojených s provozem webového rozhraní internetového obchodu, reklamní společnosti v případě souborů cookies;
 6. Prodávající nemá úmysl předávat osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím, nicméně u osobních údajů v podobě souborů cookies může docházet k předávání těchto osobních údajů na serverová úložiště v USA. Takové předání je právně dovoleno na základě rozhodnutí Evropské Komise o odpovídající ochraně osobních údajů a příslušné certifikace třetí strany dle tzv. Privacy Shield, tj. společného právního nástroje Evropské komise a USA k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů pro předání osobních údajů do USA;
 7. doba zpracování osobních údajů je uvedena v odst. 12 tohoto článku obchodních podmínek;
 8. Subjekt údajů má zejména právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, dále má právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na přenositelnost údajů a dále právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů;
 9. souhlas se zpracováním osobních údajů (viz odst. 4, 6, 7 a 9 tohoto článku obchodních podmínek) je možné kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na uděleném souhlasu před jeho odvoláním;
 10. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz);
 11. poskytnutí údajů dle odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek pro účely v něm uvedené je zákonným požadavkem, tudíž subjekt údajů má povinnost tyto údaje poskytnout, jinak by prodávající nemohl smlouvu uzavřít a plnit povinnosti z ní vyplývající;
 12. poskytnutí údajů dle odst. 4, 6, 7 a 9 tohoto článku obchodních podmínek pro účely v těchto odstavcích uvedené není pro subjekt údajů povinné; objednat zboží je možné bez založení uživatelského účtu, bez udělení souhlasu k zasílání obchodních sdělení a i bez nutnosti zapojovat se do diskuse nebo dříve jakkoli komunikovat s prodávajícím;
 13. nebude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování.
 1. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, prodávající je povinen mu tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace nebo informaci neposkytnout pouze v případě, je-li žádost subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména pokud se opakuje.
 2. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, jsou-li tyto osobní údaje zpracovávány na základě ustanovení článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR a dále v případě, jsou-li jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu.
 3. Subjekt údajů má dle GDPR a za podmínek v něm uvedených kromě výše uvedených i tato práva:
  1. právo na omezení zpracování;
  2. právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, a to včetně profilování.

 

 1. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na data právnických osob.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Prodávající informuje kupujícího - spotřebitele, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených s prodávajícím je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz). Nepodaří-li se spor vyřešit dohodou smluvních stran, může se kupující - spotřebitel na uvedený subjekt obrátit.
 2. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu není pro kupujícího - spotřebitele zpoplatněna, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího - spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
 3. Mimosoudní řešení sporu se řídí ustanovením § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. Náležitosti návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu stanoví ustanovení § 20n zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující - spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).
 4. Kupující - spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
nahoru
Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl